Conference Committees

Program Committee

Co-Chairs
Otto Roeschel (Austria)
Eduardo Santos (Brazil)
Yasushi Yamaguchi (Japan)
     
Members
(alphabetical order)  
Hirokazu Abe Naomi Ando Liang Yee Cheng
Sande Gao Anton Gfrerrer Georg Glaeser
Sonja Gorjanc Baoling Han Naohiko Hayata
Miklos Hoffmann Manfred Husty Kiichiro Kajiyama
Takashi Kanai Michio Kato Kunio Kondo
Johann Lang Cornelie Leopold Koichi Matsuda
Jun Mitani Shinobu Nagashima Nobuhide Nao
Yasushi Niitsu Masatoshi Niizeki Boris Odehnal
Martin Peternell Hiroshi Sakuta Albert Schmid-Kirsch
Hans-Peter Schroecker Kumiko Shiina Hellmuth Stachel
Hiromasa Suzuki Hirotaka Suzuki Ichiro Tanaka
Bing-shu Tong Emiko Tsutsumi Gunter Weiss
Kensuke Yasufuku Yayoi Yokoyama Yurika Yokoyama
     

Local Organizing Committee

Chair
   
Michio Kato (Japan)  
     
Members
(alphabetical order)  
Hirokazu ABE Junko ARAI Tsutomu ARAKI
Shogo ARIYOSHI Kokichi CHIBANA Junsuke FUJIWARA
Koichi FUKUDA Kinue HATAKEYAMA Hiroshi HAYASAKA
Shigeo HIRANO Takeshi HONGO Masatsune IMABUCHI
Takehiko INABA Satoru INO Tsutomu IYORI
Kiichiro KAJIYAMA Michio KATO Susumu KISE
Norio KOBAYASHI Kunio KONDO Shinji KONDO
Kazuo KURATA Yoshiaki MACHIDA Michimasa MAEDA
Kazuko MENDE Ayumi MIYAI Koji MIYAZAKI
Katsumi MORITA Toshio MURAMATSU Saburo NAGANO
Shinobu NAGASHIMA Yasuhiko NISHIGAKI Kazuyoshi NISHIHARA
Sayuri NISHIHARA Naoki ODAKA Michikazu OHNISHI
Yoshio OHNO Masaru OMURA Isamu SAKAMOTO
Toshiaki SAKURAI Hiroshi SAKUTA Kenjiro SUZUKI
Hiromasa SUZUKI Seiji TAKAMI Emiko TSUTSUMI
Kazuaki YAMAUCHI Kouichi YANO Ryoji YANO
Masanori YASUTOMI Hajime YOKOSAWA Yayoi YOKOYAMA
Katsuyuki YOSHIDA    
     

Local Executive Committee

Chair
 
Hirotaka Suzuki (Japan)
     
Members
(alphabetical order)  
Hirokazu ABE Naomi ANDO Yoshizumi FUKUE
Sande GAO Tomoko HASHITERA Naohiko HAYATA
Kenichi HIROSE Naoki IIDA Takashi KANAI
Yasushi KAWASAKI Ayako KITA Akio KUBO
Koichi MATSUDA Ryusuke MATSUOKA Jun MITANI
Naoyuki MIYAKOSHI Masahiko MIYAMOTO Imao NAGASAKA
Setsuko NAKAJIMA Akinori NAKATA Nobuhide NAO
Masatoshi NIIZEKI Kazuyoshi NISHIHARA Naoki ODAKA
Michikazu OHNISHI Ayaka OHTSUKI Aya SAITO
Ai SAKAKI Kumiko SHIINA Yuji SUGAI
Hirotaka SUZUKI Ichiro TANAKA Hidekazu TSUJIAI
Yasushi YAMAGUCHI Kazuhiro YAMASHIMA Kensuke YASUFUKU
Yayoi YOKOYAMA Yurika YOKOYAMA Haruyuki YOSHIDA
     

ISGG Executive Board

President
Theodore Branoff (USA)  
     
Directors
Aura Conci (Brazil)  
Frank Croft (USA)  
Sonja Gorjanc (Croatia)  
Ashraf Khattab (Egypt)  
Cornelie Leopold (Germany)  
Otto Roeschel (Austria)  
Eduardo T. Santos (Brazil)  
Vera M. de Spinadel (Argentina)  
Hellmuth Stachel (Austria)  
Kenjiro Suzuki (Japan)  
Hirotaka Suzuki (Japan)  
Tom Varikan Thomas (Australia)  
Emiko Tsutsumi (Japan)  
Gunter Weiss (Germany)  
Yasushi Yamaguchi (Japan)  
Paul Zsombor-Murray (Canada)  
Zongyi Zuo (China)